Begavet med erfaring

Stifterne af Begavet med Glæde har bred og mangeårig erfaring fra arbejde om og med højtbegavede –
fra skoleverdenen, som forældre, fra nationale og internationale samarbejder, fra den politiske scene og fra frivillige organisationer.

 

 

Pr. 1 maj 2022 udgøres Begavet med Glædes bestyrelse af:

Peter Grubert, formand

Louise Dyhrberg, næstformand

Bo Andersen, kasserer

Anne Maaløe, bestyrelsesmedlem

Louise Refnov, bestyrelsesmedlem

Deborah Cooley, bestyrelsesmedlem

Sanne Prestegaard, bestyrelsesmedlem

 

Dorthe Andersen, 1. suppleant

Birgitte Olesen, 2. suppleant 

 

Revisor: Stine Darmer

Vores ønske

Begavet med Glæde er en non-profit NGO, som  samler viden, inspiration og fagfolk for at skærpe opmærksomheden og arbejdet om højtbegavede børn.

Vi mener, at alle børn har ret til at blive mødt med forståelse, accept, anerkendelse, men der mangler en fælles national strategi og et forum, hvor fagfolk kan få sparring, udvikle og inspirere hinanden til at møde de højtbegavede børn. Begavet med Glæde ønsker at udvikle det forum, der kan bane vejen for den fælles, nationale strategi.

Begavet med Glæde har et mål om at de højtbegavede børn kommer på den politiske dagsorden, så også deres udfordringer mødes og anerkendes i daginstitutioner, grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser på lige fod med andre udfordringer.

At være højtbegavet er ikke et luksusproblem

Børn og unge med høj begavelse mistrives i stor stil i institutioner og på skoler, og det oplever vi, at både fagfolk, forældre og politikere er interesserede i at ændre på. Vi ønsker derfor at skabe et sted, hvor vi kan stå sammen om at ændre den tendens og i stedet vende kursen, så de højtbegavede bliver en ressource i samfundet, hvor deres intellekt bliver udviklet til gavn for dem selv, virksomheder og samfundet.

Dobbelt ekseptionelle, dobbelt udfordrede

Nogle højtbegavede børn oplever også at være det, der på engelsk hedder twice exceptionel. Det betyder, at de har en diagnose eller et handikap ved siden af den høje begavelse. Disse børn oplever ind i mellem at kunne få hjælp og støtte til deres handikap eller diagnose, men stimuleres og udfordres ikke i forhold til deres høje begavelse. Det vil vi gerne ændre på. Det skal være lige så naturligt at få støtte til de højtbegavede elever som til en støttekrævende diagnose.

Du er velkommen

Alle er velkomne i Begavet med Glæde og med et medlemsskab støtter du eller din virksomhed arbejdet med at samle og formidle viden, både nationalt og internationalt. Det er til for både børn og unges trivsel og for erhvervslivet i fremtidens Danmark. Det eneste vi beder om er, at du eller din virksomhed tilslutter sig vores charter, hvor vi er enige om hvad målet for foreningen er – at skabe glæde og trivsel for højtbegavede børn og unge.

Vedtægter og generalforsamling

Nedenstående vedtægter er fastsat af stifterne ved foreningens stiftelse.

 

Der blev ikke fremsat vedtægtsændringsforslag på Begavet med Glædes første ordinære generalforsamling 1. maj 2022, hvorfor disse vedtægter stadig er gældende.

Vedtægter for foreningen begavet med glæde

10. oktober 2021

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Begavet med Glæde

 

1.2 Foreningens hjemsted er Danmark med formandens bopæl eller en anden adresse, udpeget af bestyrelsen, som postadresse.

§ 2 Formål

2.1 Foreningen arbejder for højtbegavede børns vilkår og trivsel.

 

2.2 Foreningen er baseret på 3 søjler og 3 principper.

De 3 søjler er

 • Fagpersoner
 • Højtbegavede børn og deres forældre
 • Virksomheder, politikere og alle andre, der ønsker at støtte og bidrage til opfyldelse af foreningens formål

 

De 3 principper er

 • Et charter, der udtrykker essensen af foreningens værdier
 • En politik for tiltag til forbedring af højtbegavede børns vilkår
 • Aktiv medlemsinvolvering gennem netværk og fokusgrupper

 

Foreningens charter er, ved foreningens stiftelse, udarbejdet af foreningens første bestyrelse. Ændring af charteret skal godkendes af generalforsamlingen jævnfør punkt 7.7.

Bestyrelsen er ansvarlig for løbende at formulere foreningens politik og for at fastsætte rammerne for netværk og fokusgrupper.

 

2.3 Foreningen er en non-profit forening.

§ 3 Politik


3.1 Foreningen er partipolitisk uafhængig.


3.2 Alle udtalelser på vegne af foreningen skal komme fra eller ske efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

§ 4 Medlemskab og kontingent

4.1 Enhver, voksne såvel som børn, virksomheder, fagprofessionelle – såsom lærere, pædagoger og psykologer – skoler, andre institutioner, kommuner, foreninger og organisationer, kan blive medlem af foreningen.

 

4.2 Opretholdelse af medlemskab er betinget af efterlevelse af foreningens charter og rettidig betaling af kontingent.

 

4.3 Bestyrelsen kan afvise anmodning om medlemskab efter en samlet vurdering i forhold til foreningens interesser, formål og renommé.

 

4.4 Generalforsamlingen fastsætter, efter indstilling fra bestyrelsen, rammerne for fastsættelse af kontingent.

 

4.5 Der ydes ikke refusion af betalt kontingent ved ophør af medlemskab.

§ 5 Foreningens ledelse

5.1 Foreningen ledes af en, af generalforsamlingen valgt, bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Halvdelen (rundet op) vælges i ulige år og den anden halvdel (rundet ned) vælges i lige år.

 

5.2 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer.

 

5.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

 

5.4 Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj.

 

6.3 Generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden og fremsendes til alle medlemmer, der har tilmeldt sig foreningens nyhedsbrev. Forslag til vedtægtsændringer og kandidatprofiler udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen via foreningens
nyhedsbrev.

 

6.4 Ethvert medlem kan stille forslag til generalforsamlingen. Punkter, herunder vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. april i året for generalforsamlingen. Kandidaturer til bestyrelsesposter skal ligeledes senest d. 5. april være indgivet til den til enhver tid af bestyrelsen udpegede, men af bestyrelsen uafhængige, valgformand på email.

 

6.5 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

 

6.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående kalenderår
 3. Fremlæggelse af budget og godkendelse af eventuelle ændringer af rammerne for
  bestyrelsens fastsættelse af kontingent
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Valg af revisor
 6. Forslag til ændring af vedtægter
 7. Andre indkomne forslag
 8. Eventuelt.

 

6.7 Foreningens charter kan, efter indstilling fra bestyrelsen, ændres af generalforsamlingen med 2/3 flertal
blandt de afgivne stemmer.

§ 7 Regler for afstemning på generalforsamlingen

7.1 På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Medlemmer, der er fysiske personer, skal være myndige for at kunne stemme. Forældremyndighedsindehavere kan stemme på vegne af deres umyndige børn.

 

7.2 Der kan stemmes pr. brev, pr. fuldmagt eller ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen vurderer, at online afstemning kan gennemføres forsvarligt, kan afstemning ligeledes ske online.

Der stemmes ved fuldmagt efter følgende regler:

 

Ét fremmødt stemmeberettiget medlem kan repræsentere ét andet stemmeberettiget medlem ved fuldmagt. Fuldmagten skal gives mindst 3 timer før generalforsamlingens start ved e-mail sendt til fuldmagtshaver med valgformanden i kopi, og indeholde oplysninger om navn, medlems-ID og kontakt-telefonnummer på fuldmagtsgiver, samt oplyse navn og medlemsnummer på fuldmagtshaver.

 

Ved stemmeafgivning ved fuldmagt, bærer fuldmagtshaveren alene ansvaret for, at der stemmes ud fra fuldmagtsgivers ønske.

 

7.3 Valgformanden er ansvarlig for at udforme stemmesedler, både til brug på generalforsamlingen og til brug for afgivelse af brevstemme. Stemmesedlen skal liste kandidaterne, så man tydeligt kan se, hvem der er kandidat til hver post. Med brevstemmesedler skal sendes de nødvendige stemmeinstruktioner. Sammen med indkaldelse til generalforsamling udsendes information om hvor og hvordan, man kan rekvirere stemmeseddel til at brevstemme. Kun individuelt, hos valgformanden, rekvirerede stemmesedler, kan benyttes til at brevstemme.

 

Valgformanden registrerer, hvilke medlemmer, der har rekvireret de udformede stemmesedler og kontrollerer, at modtagne brevstemmer alle stammer fra medlemmer, der har rekvireret brevstemmeseddel.

 

7.4 Den, der brevstemmer, er ansvarlig for gyldigheden af sin egen stemme. Gyldige brevstemmer skal være:

 

 • modtaget af valgformanden senest tre dage før afholdelse af generalforsamlingen
 • nedlagt i en umærket kuvert, der lægges ned i en yderkuvert, der er mærket med medlemsnummer. Stemmesedlen skal ikke påføres medlemsnummer.


7.5 Valgformanden opbevarer kuverter med brevstemmer uåbnede indtil generalforsamlingen.

 

7.6 Inden der stemmes på generalforsamlingen, kontrollerer valgformanden, hvem der er til stede. Brevstemmer afgivet af tilstedeværende annulleres.

 

7.7 Har ingen meldt sig som kandidat til en valgbar bestyrelses-/tillidspost inden fristens udløb, kan der stilles op på generalforsamlingen.

 

7.8 Udtrykker generalforsamlingen sin mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsens flertal at gå af, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med valg til alle bestyrelsesposter på dagsordenen. Indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt, fortsætter bestyrelsen som forretningsbestyrelse.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling


8.1 Der skal straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på begæring af enten:

 • Formanden
 • 2 bestyrelsesmedlemmer
 • 10 % af de stemmeberettigede medlemmer.

 

8.2 Indkaldelsen skal udsendes efter pkt. 6.3.

§ 9 Vedtægtsændringer


9.1 Forslag til vedtægtsændringer skal indeholde det konkrete forslag til ordlyden af den nye vedtægtsbestemmelse og vedhæftes forslagsstillerens sammenstillelse med den relevante del af gældende vedtægter.


9.2 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 75 % af de afgivne stemmer (brevstemmer + fremmødte + evt. online) er for. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

§ 10 Tegningsregel


10.1 Foreningen tegnes af

 1. formanden i forening med næstformanden
 2. formanden i forening med kassereren
 3. næstformanden i forening med kassereren
 4. formanden, næstformanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller
 5. fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller
 6. den samlede bestyrelse
§ 11 Regnskabsår og revision

 

11.1 Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 31. december 2022.

 

11.2. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt, revisor.

§ 12 Eksklusion


12.1. Finder en enig bestyrelse, at et medlem groft har tilsidesat foreningens vedtægter eller skadet foreningens interesser, formål eller renommé, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet med øjeblikkelig virkning.


12.2 Opnås der i bestyrelsen ikke enighed om eksklusion, kan et flertal af bestyrelsen begære, at spørgsmålet bringes op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Eksklusion skal da vedtages med mindst 75 % af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

§ 13 Foreningens opløsning


13.1 Beslutning om opløsning af foreningen kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette som eneste punkt på dagsordenen.

 

13.2 Et forslag om opløsning kan kun vedtages hvis:

 • mindst 75 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer og
 • mindst 75 % af de afgivne stemmer er for.

Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.